Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312243
Title Monitoring kwelderrand Oerderduinen; een onderzoek naar de effecten van bodemdaling door gaswinning op de morfologie en vegetatie van de kuststrook ten zuiden van de Oerderduinen op Ameland-Oost
Author(s) Sanders, M.E.; Slim, P.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 7) - 49
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) vegetatie - monitoring - plantengemeenschappen - wetlands - kustgebieden - geomorfologie - aardgas - mijnbouw - milieueffect - nederland - nederlandse waddeneilanden - vegetation - plant communities - coastal areas - geomorphology - natural gas - mining - environmental impact - netherlands - dutch wadden islands
Categories Plant Ecology / Nature Management (General)
Abstract De vegetatie van de kuststrook ten zuiden van de Oerderduinen op Ameland heeft een grote soortenrijkdom en is door zoet-zoutgradiënten in haar soortensamenstelling uniek. Kustafslag bedreigt de vegetatie van deze smalle kuststrook. Aanwas en afslag van de kust werden voor de laatste halve eeuw gekwantificeerd door luchtfoto-interpretatie van de kustlijn. Kustafslag begon ruim voor de aanvang van de gaswinning in 1986. In het algemeen is na 1986 geen versnelde afslag aangetoond. De gevolgen voor de vegetatie werden vastgesteld met vegetatieopnamen van permanente proefvlakken. De vegetatie van de permanente proefvlakken aan de wadkant is afgeslagen en in de aanliggende proefvlakken zijn meer zoutindicerende plantensoorten aangetroffen. De oorzaak van de kustafslag lijkt in overeenstemming met de natuurlijke dynamiek van de kust.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.