Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312260
Title Naar een meetnet verdroging
Author(s) Runhaar, J.; Wirdum, G. van; Hendriks, C.M.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 108) - 104
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) verdroging - grondwaterspiegel - monitoring - meting - natuurreservaten - landschap - nederland - netwerken - natuur - desiccation - water table - measurement - nature reserves - landscape - netherlands - networks - nature
Categories Hydrology
Abstract Op verzoek van de natuurbeherende instanties in Nederland is nagegaan wat nodig is om te komen tot de opzet van een meetnet verdroging, dat informatie moet geven over de mate waarin de natuurgebieden in Nederland zijn aangetast door verdroging. Die informatie hebben beheerders nodig voor de planning van hun eigen beheer en voor het overleg met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het externe waterbeheer. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals de bepaling van de gewenste grondwatersituatie en de bepaling van de vernattingsbehoefte. Samenwerking met provincies en waterschappen, die dergelijke gegevens nodig hebben voor hun waterbeheer, ligt dan ook voor de hand. In het rapport wordt aangegeven op welke wijze de verdroging zou kunnen worden gemeten, wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn, en welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om te komen tot de opzet van een meetnet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.