Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 312601
Title Reductie van lachgasemissie door ontwikkeling van 'best management practices': samenvatting van systeemanalyses in ROB cluster 1
Author(s) Kuikman, P.J.; Bolt, F.J.E. van der; Corré, W.J.; Kroes, J.G.; Pol-van Dasselaar, A. van den; Vellinga, T.V.; Velthof, G.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 114) - 36
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Plant Research International
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) distikstofmonoxide - emissie - reductie - bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - systeemanalyse - begrazing - bevruchting - waterbeheer - nitrous oxide - emission - reduction - management - farming systems - systems analysis - grazing - fertilization - water management
Categories Environmental Management (General) / Farm Management
Abstract In Nederland draagt de agrarische sector in belangrijke mate (35-40%) bij aan de nationale emissie van lachgas. De lachgasemissie uit landbouw bedraagt naar schatting negen miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. Lachgas komt met name vrij uit de bodemals gevolg van mest- en landgebruik en is over het algemeen hoger naarmate de intensiteit van bemesting met kunstmest of dierlijke mest hoger is. Net als bij andere broeikasgassen streeft de overheid in samenwerking met producenten en gebruikers naar eenreductie van de emissie van lachgas. In het Reductieplan Overige Broeikasgassen, cluster 1, worden zogenaamde best-management practices (goede landbouwmethoden) ontwikkeld waarin maatregelen zijn gedefinieerd die de emissie van lachgas beperken. Veel vandeze maatregelen maken gebruik van een beperking van de aanvoer van stikstof en/of van een verhoging van de efficiëntie van gebruik van stikstof in de landbouw. In het kader van cluster 1 zijn maatregelen onderzocht die betrekking hebben op veranderingenen optimalisering van beweiding en bijvoedering; strategieën en technieken van toediening van meststoffen; beheer en behandeling van gewasresten; beheer van klaver in grasland; beheer, omzetting en herinzaai van grasland; en waterbeheer via grondwaterpeil en beregening. De eerste schatting van de haalbare reductie van lachgasemissie door middel van pakketten van maatregelen op basis van aannames bedraagt 0,5-3,5 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. Deze schatting heeft een aanzienlijke onzekerheid, die gerelateerd is aan de onzekerheid over de omvang van de lachgasemissie in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.