Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312614
Title Beperking van lachgasemissie door waterbeheer; een systeemanalyse
Author(s) Kroes, J.G.; Bolt, F.J.E. van der; Groenendijk, P.; Hoving, I.E.; Haan, M.H.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 114.6) - 83
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) distikstofmonoxide - emissie - reductie - bedrijfsvoering - systeemanalyse - waterbeheer - grondwater - irrigatiewater - grondwaterspiegel - nitrous oxide - emission - reduction - management - systems analysis - water management - groundwater - irrigation water - water table
Categories Environmental Management (General) / Farm Management
Abstract In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) beschrijft dit rapport een systeemanalyse waarin de relatie tussen waterbeheer en lachgasemissie is onderzocht. Uit een analyse van de situatie in 1990 blijkt de emissie grote ruimtelijke verschillen te vertonen; de helft van de emissie blijkt afkomstig vanuit grasland op veen. Autonome ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en antiverdrogingsbeleid, blijken via het waterbeheer van grote invloed te zijn op de lachgasemissie. Met maatregelen op het gebied van waterbeheer kan de lachgasemissie met 0,1-0,5 miljoen ton CO2-equivalenten worden gereduceerd. Het realiseren van voorgestelde maatregelen vereist een integrale benadering, waarbij maatregelen op het terrein van het waterbeheer samengaan met maatregelen op andere terreinen, zoals bemesting en veranderend landgebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.