Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312757
Title Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en water in Groot Zandbrink; evaluatie na negen jaar
Author(s) Jansen, P.C.; Kemmers, R.H.; Hommel, P.W.F.M.; Delft, S.P.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 16) - 59
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) vegetatie - grondwaterspiegel - bodemchemie - nederland - ecohydrologie - gelderland - gelderse vallei - vegetation - water table - soil chemistry - netherlands - ecohydrology
Categories Nature Management (General) / Plant Ecology / Soil Science (General)
Abstract In het kader van het project Effectgerichte maatregelen tegen verzuring (EGM) zijn in 1991 in het natuurreservaat Groot Zandbrink greppels aangelegd in schraalgraslandjes om een deel van de neerslag oppervlakkig af te voeren en zo het lithotrofe grondwater weer hoger in het profiel te krijgen. De ontwikkelingen in vegetatie, bodem en water worden sindsdien gevolgd, momenteel in het kader van het programma Overlevingsplan bos en natuur. Uit de resultaten blijkt dat van een beperkt herstel sprake is tijdens langdurig natte perioden waarin de greppels functioneren, maar dat de effecten teniet worden gedaan als er in een winterperiode weinig of geen afvoer plaatsvindt. Door een grondwaterstandsdaling, waarvan de oorzaak buiten het natuurgebied ligt, treedt veratmotrofing op waardoor een structureel herstel is uitgesloten. De trends die al wel uit de monitoring van de abiotische omstandigheden blijken, zijn nog niet aangetoond met de resultaten uit de vegetatiemonitoring.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.