Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313389
Title Optimalisatie meetlocaties grondwaterstanden waterschap De Aa; representatieve locaties voor grondwaterafhankelijk peilbeheer
Author(s) Bierkens, M.F.P.; Massop, H.T.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 10) - 69
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) waterbeheer - oppervlaktewater - grondwaterspiegel - hydrologische gegevens - monitoring - regelingen - stuwen - nederland - peilbeheer - noord-brabant - water management - surface water - water table - hydrological data - regulations - weirs - netherlands - water level management
Categories Hydrology
Abstract Alterra heeft een methodiek ontwikkeld om met behulp van bestaande gebiedsdekkende informatie locaties voor grondwaterstandsmetingen te selecteren die representatief zijn voor het grondwaterafhankelijk peilbeheer. Een locatie is representatief voor een gebied als het mogelijk is om het oppervlaktewaterpeil voor dat gebied optimaal te sturen aan de hand van op deze locatie gemeten grondwaterstanden en de verdeling van maaiveldshoogten binnen het gebied. De methodiek bestaat uit twee fasen. Eerst worden de bestaande peilvakken op basis van vergelijkbare hydrologische eigenschappen en landgebruik ingedeeld in clusters. Vervolgens wordt per cluster een representatieve locatie vastgesteld op basis van responsparameters die de reactie van de grondwaterstand op het neerslagoverschot en het oppervlaktewaterpeil bepalen. Naast deze representatieve locaties zijn er per cluster ook zogenaamde alarmlocaties geselecteerd die gebruikt kunnen worden om te waarschuwen of er locaties binnen het cluster zijn die te nat worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.