Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316120
Title Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het meetnet vitaliteit en verdroging; een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996
Author(s) Dobben, H.F. van; Vries, W. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 406) - 53
Department(s) Ecologie en Ruimte
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bossen - bodemchemie - milieufactoren - vegetatie - verdroging - stikstof - fosfor - fosfaten - aluminium - depositie - nederland - atmosferische depositie - biodiversiteit - bos - ecologie - nutriënten - forests - soil chemistry - environmental factors - vegetation - desiccation - nitrogen - phosphorus - phosphates - deposition - netherlands - monitoring
Categories Vegetation Research / Soil Chemistry / Forest Ecology
Abstract In de 200 bosopstanden van het meetnet vitaliteit en verdroging zijn in 1995 bodemchemische factoren bepaald en in 1996 vegetatieopnamen gemaakt. Deze gegevens zijn gebruikt om de relatie vast te stellen tussen bodem en vegetatie. Additioneel zijn niet-bodemchemische variabelen gebruikt, die deels afkomstig zijn uit landelijke gegevensbestanden en modellen (meteo, depositie). Er blijkt een sterke relatie te bestaan tussen de vegetatie en deze verklarende variabelen. De factoren die de vegetatie het meest bepalen, zijn licht, bodemchemie (vooral beschikbaarheid van basische kationen), atmosferische depositie, en grondwaterstand. Van de atmosferische variabelen hebben de depositie van Mg en van SOx een significant effect. De indicatoren voor stikstofdepositie (NOx en NHy) hebben geen significant effect op de vegetatie. Van de nutriënten in de bodem heeft fosfaat een groter effect dan stikstof, hetgeen wijst op stikstofverzadiging. Voorts werden aanwijzingen gevonden voor een toxisch effect van aluminium.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.