Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316748
Title Nutriëntenemissie vanuit landbouwgronden naar het grondwater en oppervlaktewater bij varianten van verliesnormen; modelberekeningen met STONE 2.0; clusterrapport 4: deel 1
Author(s) Schoumans, O.F.; Roelsma, J.; Oosterom, H.P.; Groenendijk, P.; Wolf, J.; Zeijts, H. van; Born, G.J. van den; Tol, S. van; Beusen, A.H.W.; Berge, H.F.M. ten; Meer, H.G. van der; Evert, F.K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 552) - 147
Department(s) Bodem en Landgebruik
ALTERRA Wageningen UR
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) voedingsstoffen - fosfaten - nitraten - uitspoelen - waterverontreiniging - modellen - mest - grondwater - landbouw - mestbeleid - milieu - nutriëntenemissie - oppervlaktewater - manures - nutrients - phosphates - nitrates - leaching - water pollution - models
Categories Water Pollution
Abstract Ten behoeve van de evaluatie van de Meststoffenwet in 2002 zijn met het nationale nutriëntenemissiemodel STONE de milieukundige effecten van acht varianten van verliesnormen doorgerekend. De varianten varieerden van verliesnormen zoals deze golden in 1998 (minst scherpe normen), tot verliesnormen zoals deze ruwweg worden voorgesteld in het Nationaal Milieubeleidsplan NMP4 (scherpste norm). Bij de minst scherpe variant wordt verwacht dat op de lange termijn (2030) in 33% van het landbouwareaal de MTR-waarde voor nitraat, zijnde 50 mg NO3 per liter, in het bovenste grondwater zal worden overschreden. Bij de scherpste variant bedraagt deze overschrijding 13%. Met betrekking tot de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden wordt verwacht dat de stikstofbelasting zal variëren van 61 tot 43 kiloton en de fosforbelasting van 3,8 tot 3,2 ton voor respectievelijk de minst scherpe en de scherpste variant. Alle andere varianten bevinden zich binnen dit aangegeven traject.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.