Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316755
Title Belasting van de Afgedamde Maas door bestrijdingsmiddelen; een schatting van de relatieve bijdragen vanuit de uiterwaarden van de Afgedamde Maas en de polders van de Bommelerwaard
Author(s) Kruijne, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 395) - 91
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) stroomvlakten - rivieren - pesticiden - gelderland - maas - bommelerwaard - uiterwaarden - bestrijdingsmiddelen - landbouw - milieu - oppervlaktewater - tuinbouw - waterkwaliteit - waterverontreiniging - pesticides - surface water - water pollution - river meuse - river forelands
Categories Water Pollution
Abstract Meetgegevens van nutriënten en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt om een beeld te geven van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Afgedamde Maas, de Bommelerwaard, en de Maas. Op basis van regionale gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt-, chrysantenteelt-, rundveehouderij- en akkerbouwsector zijn emissies van stoffen naar het open water van de Bommelerwaard en de uiterwaarden van de Afgedamde Maas berekend. De verdwijning van stoffen uit het oppervlaktewater als gevolg vanafbraak en verdamping is berekend. Het restant van de geëmitteerde hoeveelheid stoffen vormt de belasting van de Afgedamde Maas. De resultaten zijn gepresenteerd op het niveau van deelgebieden en teeltsectoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.