Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316756
Title Aspecten van succes en falen van het landschapsbeleid
Author(s) Koomen, A.J.M.; Wascher, D.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 426) - 89
Department(s) Ecologie en Ruimte
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landschap - overheidsbeleid - storing - evaluatie - landschapsbescherming - nederland - beleidsevaluatie - landschapsbeleid - landscape - government policy - failure - evaluation - landscape conservation - netherlands
Categories Physical Planning (General) / Rural Plans
Abstract Het rapport beschijft de bevindingen van een studie naar aspecten van succes en falen van het landschapsbeleid. Het tweede hoofdstuk beschrijft een beknopte literatuurstudie naar het succes en falen van het landschapsbeleid. Daarna komen landschapsbeleidsplannen aan bod om te zien hoe effectief deze zijn in hun uitwerking. Hoofdstuk vier verzamelt een aantal casussen over hoe het landschapsbeleid zich verhoudt tot andere beleidsterreinen zoals natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening. Hoe de situatie in Nederland zich verhoudt ten opzichte van de ons omringende landen komt in hoofdstuk vijf aan bod. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.