Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317617
Title Precisiebemesting met organische mest bij aardappel op zavelgrond; rapportage van veldexperimenten op de Lovinkhoeve in 2001
Author(s) Assinck, F.B.T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 624) - 37
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) aardappelen - organische meststoffen - toedieningswijzen - lichte zavel - experimenteel veldonderzoek - precisielandbouw - akkerbouw - bemesting - bodemvruchtbaarheid - nutriëntenbalans - stikstof - Overijssel - Marknesse - potatoes - organic fertilizers - application methods - sandy loam soils - field experimentation - precision agriculture
Categories Agriculture (General)
Abstract Op een zavelgrond is door middel van een veldproef onderzocht of het dichter bij de gepote aardappels (poters) plaatsen van organische mest tot een verbetering leidt van de stikstofopname bij aardappels en dus tot een betere benutting van de mest ten opzichte van de gangbare praktijksituatie. In tegenstelling tot eerder onderzoek heeft deze vorm van plaatsing geen positief effect gehad in deze studie. De productie van aardappels (versgewicht) en de stikstofopname zijn afgenomen en er is meer minerale stikstof achtergebleven in het bodemprofiel aan het einde van het groeiseizoen. De wortels hebben zich minder verdeeld in de bodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.