Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320633
Title Ecologische effecten uitbreiding bedrijventerrein Oudeschild; een toets in het kader van de Europese richtlijnen en de Flora- en Faunawet
Author(s) Smit, C.J.; Apeldoorn, R.C. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 665) - 38
Department(s) IMARES
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) industrieterreinen - milieueffectrapportage - habitats - richtlijnen (directives) - flora - fauna - recht - nederland - noord-holland - industrial sites - environmental impact reporting - directives - law - netherlands
Categories Environmental Impact Reporting
Abstract In dit rapport wordt getracht een beoordeling te maken van de effecten van uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van Oudeschild. In deze beoordeling worden de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet betrokken. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen uitbreiding geen effecten zal hebben op natuurgebieden in de omgeving, ook niet op de nabijgelegen Speciale Beschermingszone Waddenzee. Wel zijn negatieve effecten, in de vorm van areaalverlies binnen het plangebied, te verwachten voor enkele soorten die specifiek in bijlagen 2 en 4 van de Habitatrichtlijn worden genoemd en die op grond daarvan speciale bescherming genieten, zoals nader uitgewerkt in de Flora- en Faunawet. Het betreft de noordse woelmuis, de rugstreeppad en de heikikker, die waarschijnlijk (en in het geval van de heikikker mogelijk) in kleine aantallen in het gebied voorkomen. Van deze soorten zijn geen recente inventarisatiegegevens beschikbaar. Van verschillende planten- en insectensoorten die bescherming genieten via de Flora- en Faunawet, zijn in het geheel geen inventarisatiegegevens beschikbaar. Hierdoor kan niet worden aangegeven in welke mate de populatiegrootte van deze soorten en de met name genoemde soorten beonvloed wordt en of sprake is van eensignificant effect in relatie tot de instandhoudingsverplichting. Op basis hiervan adviseert Alterra om aanvullende inventarisaties te laten uitvoeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.