Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321224
Title Verkenning van de effecten van maatregelen in de landbouw ter vermindering stikstofemissies naar atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater voor de provincie Noord-Brabant
Author(s) Kros, J.; Padt, F.J.G.; Vries, W. de; Schans, F.C. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 544) - 89
Department(s) Soil Science Centre
CL - Urban and Regional Development
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) stikstof - emissie - waterverontreiniging - luchtverontreiniging - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ammoniak - maatregelen - noord-brabant - nitrogen - emission - water pollution - air pollution - agriculture - farm management - ammonia - measures
Categories Environmental Pollution
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie van stikstof uit de landbouw naar de atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen vast te stellen. De maatregelen, variërend van aanpassingen in het beweidingsregime tot emissieloze varkens- en pluimveebedrijven, zijn tevens gegroepeerd in een beheer- en een technisch scenario. Het beheerscenario, dat met name bestaat in het efficiënter gebruik van veevoer en dierlijke en kunstmeststoffen, blijkt met name effectief in het reduceren van de emissies naar grond- en oppervlaktewater. Het technische scenario, dat voornamelijk bestaat uit emissiebeperkingen uit stallen en opslagen, is met name effectief in het reduceren van ammoniakemissie naar de atmosfeer. Uit de verkenning blijkt dat het areaal waar de nitraatnorm voor grondwater wordt overschreden, vrij snel te reduceren is. Reducties in normoverschrijdingen voor het oppervlaktewater blijken lastiger te realiseren. Op provinciaal niveau zijn zowel het korte- als het langetermijndoel voor ammoniakemissie te realiseren. Op lokaal niveau blijft echter sprake van overschrijdingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.