Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327104
Title Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee
Author(s) Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 882) - 152
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) vogels - charadriiformes - populatiedynamica - voedingsgedrag - schaaldieren - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - milieueffect - ecologie - nederland - waddenzee - waadvogels - oosterschelde - birds - population dynamics - feeding behaviour - shellfish - mussels - shellfish fisheries - environmental impact - ecology - netherlands - wadden sea - waders - eastern scheldt
Categories Aves
Abstract Dit rapport bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jarenin de Waddenzee. Het aantal overwinterende scholeksters is afgenomen van 266 000 in de jaren tachtig tot 170 000 aan het eind van de jaren negentig. De oorzaak is een tekort aan voedsel dat in de eerste plaats is veroorzaakt door het ontbreken van mosselbanken die rond 1990 zijn verdwenen ten gevolge van strenge winters, bevissing en stormen. De tweede oorzaak is de kokkelvisserij die de draagkracht van het Waddengebied voor scholeksters met ongeveer 12% heeft verminderd. De hoeveelheid voedsel die nodig is voor een stabiel aantal scholeksters bedraagt naar schatting 200 kg kokkelvlees per scholekster of 1 ha stabiele mosselbank voor iedere 35 scholeksters. Aan het eind van de negentiger jaren was die hoeveelheid kokkelvlees aanwezig en is het aantal scholeksters ook weer licht gestegen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.