Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327679
Title Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater: modelaanpak en resultaten
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Bonten, L.T.C.; Rietra, R.P.J.J.; Groenenberg, J.E.; Plette, A.C.C.; Bril, J.
Source Wageningen : Alterra (RIZA-rapport 2003.018) - 94
Department(s) Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) uitspoelen - zware metalen - landbouwgronden - oppervlaktewater - waterverontreiniging - grondwater - bodemchemie - modellen - zink - cadmium - lood - nederland - leaching - heavy metals - agricultural soils - surface water - water pollution - groundwater - soil chemistry - models - zinc - lead - netherlands
Categories Soil Chemistry / Water Pollution
Abstract Uitspoeling vanuit de bodem vormt mogelijk een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater met metalen. In een modelstudie is de uitspoeling op landelijke schaal gekwantificeerd middels een combinatie van een hydrologisch model en een bodemchemisch model. De totale bijdrage van uitspoeling op landelijke schaal aldus berekend varieert van 11% voor Pb tot bijna 50% voor Cd en Zn. Dit geeft aan dat de natuurlijke belasting vanuit de bodem voor de meer mobiele elementen als Cd en Zn significant bijdraagt aan de belasting van het oppervlaktewater. Mogelijk kan dit ook de verklaring vormen voor het voorkomen van verhoogde gehalten in het oppervlaktewater in niet specifiek belaste gebieden. Lokaal kunnen ook afwijkingen van Ni en Cu op deze wijze voor een deel verklaard worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.