Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332879
Title Mogelijkheden tot vermindering van emissie van lachgas uit landbouwgronden bij toepassing van verschillende mestsoorten en nitrificatieremmers; laboratoriumproeven en aanbevelingen voor veldexperimenten
Author(s) Dolfing, J.; Buchkina, N.; Kuikman, P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 890) - 39
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) distikstofmonoxide - emissie - landbouwgrond - bodemchemie - reductie - mest - nitrificatieremmers - nitrous oxide - emission - agricultural land - soil chemistry - reduction - manures - nitrification inhibitors
Categories Soil Chemistry
Abstract Landbouwgronden zijn een belangrijke bron van het broeikasgas lachgas (N2O). In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) worden via onderzoek maatregelen verkend die kunnen leiden tot een vermindering van emissie van de overige broeikasgassen methaan en lachgas. Het gebruik van nieuwe (kunst)meststoffen is een van die maatregelen. Ze zijn ontwikkeld om de verliezen van stikstof via nitraatuitspoeling en denitrificatie ter beperken, en hun eventuele gebruik komt dus tegemoet aan het streven naar een meer duurzame landbouw. Bij het begrip nieuwe meststoffen moet gedacht worden aan meststoffen waaraan nitrificatieremmers zijn toegevoegd, of die gecoat zijn om de nutriëntenafgifte te vertragen. Het valt te verwachten dat deze eigenschappen ook de emissie van lachgas beïnvloeden. In het voorliggende onderzoek is door Alterra in een reeks laboratoriumexperimenten nagegaan wat de effecten zijn van het gebruik van aantal van dergelijke nieuwe mestsoorten op de emissie van lachgas uit een zand- en een kleigrond. De nieuwe mestsoorten zoals zijn niet beter dan de traditionele mestsoorten als ze worden beoordeeld op de het verminderen van de emissie van lachgas. De toevoeging van denitrificatieremmers resulteert in zand vaker in minder lachgas dan in klei. In klei leidt de toevoeging van denitrificatieremmers ook tot verhoging van de emissie van lachgas. Op grond van de resultaten van dit laboratorium-onderzoek worden aanbevelingen gedaan en keuzes gemaakt voor een nog uit te voeren veld-onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.