Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342914
Title GIS-analyse van risico vuil oppervlaktewater voor vee in Friesland
Author(s) Querner, E.P.; Harmsen, J.; Dolfing, J.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)18. - ISSN 0166-8439 - p. 39 - 42.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) waterkwaliteit - oppervlaktewater - waterverontreiniging - rundvee - diergezondheid - sloten - risicoschatting - geografische informatiesystemen - graslanden - nederland - friesland - water quality - surface water - water pollution - cattle - animal health - ditches - risk assessment - geographical information systems - grasslands - netherlands
Categories Water Quality / Animal Husbandry (General)
Abstract Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Bij gezondheidsproblemen met vee wordt daarom ook gekeken in de richting van de kwaliteit van het slootwater, omdat dit water niet altijd even schoon is. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, maar ook door natuurlijke processen. Om hiermee rekening te houden is via een GIS-analyse het risico in beeld gebracht als oppervlaktewater voor veedrenking wordt gebruikt. In een proefgebied van 20x20 km in Friesland is de methodiek getest. Op basis van beschikbare veldwaarnemingen was het mogelijk om de berekende risico's te toetsen. Hieruit blijkt dat met deze methodiek een goede inschatting van de risico voor veedrenking is te maken. Om een beeld te geven van het effect van maatregelen, zijn een drietal mogelijke scenario's geëvalueerd. De methodiek lijkt ook perspectiefvol om te gebruiken bij de analyses voor de Kaderrichtlijn Water
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.