Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343296
Title Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling, tussenrapportage 2004
Author(s) Ligthart, S.S.H.; Rheenen, T. van; Bommel, K.H.M. van; Reijnen, M.J.S.M.; Wijk, M.N. van; Brink, C.B.; Gaaff, A.; Leneman, H.; Latour, J.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 23) - 103
Department(s) WOT Natuur & Milieu
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI Sector en Ondernemerschap
Landscape Centre
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - beleid - cost effective analysis - methodologie - heidegebieden - nederland - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - policy - cost effectiveness analysis - methodology - heathlands - netherlands - ecological network
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Vanaf 2003 werkt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aan de ontwikkeling van een methodiek (indicatoren en analysekader) om de kosteneffectiviteit van het natuurbeleid te bepalen. Achtergrond van deze studie vormt de wens van de ministeries van Financien en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het inzicht in de relatie tussen de kosten van het natuurbeleid en de doelbereiking te vergroten. Deze methodiek moet het in de toekomst mogelijk maken om de vraag te beantwoorden of de doelen van het huidige natuurbeleid kunnen worden gerealiseerd met minder inzet van financiële middelen of met een gelijke inzet van middelen een groter doelbereik gehaald kan worden. De methodiekontwikkeling richt zich primair op de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zowel qua oppervlakte als in kwalitatieve zin. De ontwikkeling van een kosteneffectviteits-methodiek is een uitdaging van formaat, vanwege de complexiteit van het natuurbeleid, het multidisciplinaire karakter ervan en de onoverkomelijkheid tal van keuzes te maken die zowel wetenschappelijk gezien als bestuurlijk voor discussie vatbaar zijn. Dit rapport moet dan ook worden beschouwd als een tussenrapport waarin de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt met betrekking tot de indicatoren voor doelbereiking, kosten en kosteneffectiviteit uitvoerig worden beschreven en onderbouwd. Behalve een presentatie van de methodiek, staan in deze tussenrapportage de resultaten van een kosteneffectviteitsanalyse van twee voorbeeldstudies, namelijk voor de natuurdoelen van heide en laagveenmoeras. Trefwoorden: kosteneffectiviteit, natuurbeleid, Ecologische Hoofdstructuur, natuurdoelen, Natuurwaardegraadmeter, instandhoudingscondities, areaaluitbreiding, ruimtelijke samenhang, verzuring, verdroging, beheer, waterkwaliteit, kosten, economische analyse, beleidseffectketen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.