Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343298
Title Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht; ontwikkelingen in jurisprudentie, regelgeving en beleid
Author(s) Kistenkas, F.H.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 21) - 48
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - wetgeving - europa - nederland - beleid - recht - nature conservation - legislation - europe - netherlands - policy - law
Categories Nature Conservation / Law (General) / Environmental Law
Abstract In deze studie wordt achtereenvolgens de wettelijke implementatie, de rechterlijke interpretatie alsook de integratie van het Europese natuurbeschermingsrecht binnen het Nederlandse omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) geanalyseerd. Zowel implementatie in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet als interpretatie en integratie blijken nog in ontwikkeling te zijn. De habitattoets is nog niet opgenomen in de nieuwe Natuurbeschermingswet, vage richtlijncriteria zijn nog niet door rechter, bestuur of wetgever afdoende geïnterpreteerd en ook de integratie van natuur met ruimtelijke ordening loopt, zeker in vergelijking met Angelsaksische en Noordse lidstaten, zeer moeizaam. Trefwoorden: Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Europees bestuursrecht, jurisprudentie, natuurbeschermingsrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, gebiedsbescherming, soortenbescherming, habitattoets, significantietoets, passende beoordeling, compensatie, alternatieventoets, gunstige staat van instandhouding, planologisering, beleidsregels, rechtsvergelijking, zelfstandig bestuursorgaan, hardheidsclausule Abstract
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.