Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343299
Title Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie; kennismodel effecten landschap kwaliteit KELK; monotoring schaal; belevingsGIS
Author(s) Roos-Klein Lankhorst, J.; Vries, S. de; Lith-Kranendonk, J. van; Dijkstra, H.; Farjon, J.M.J.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 20) - 123
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landschap - recreatie - perceptie - evaluatie - monitoring - indicatoren - milieutoets - geografische informatiesystemen - nederland - modellen - landscape - recreation - perception - evaluation - models - indicators - environmental assessment - geographical information systems - netherlands
Categories Environmental Psychology / Landscape Architecture (General)
Abstract Alterra heeft drie landsdekkende instrumenten ontwikkeld voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie die worden ingezet bij het werk voor de Natuurplanbureaufunctie. De drie instrumenten zijn geoperationaliseerd met programmatuur die speciaal is ontwikkeld voor kennissystemen: Osiris. De instrumenten zijn gevuld met expertkennis en landsdekkende data, waarmee beleidsvragen op het gebied van landschap, beleving en recreatie op een snelle, herhaalbare en transparante wijze kunnen worden beantwoord. Het betreft: Monitoringsysteem Schaalkenmerken, BelevingsGIS en Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit (KELK) . De eerste twee instrumenten zijn vooral ontwikkeld voor het landsdekkend op kaart brengen van landschapskenmerken en -waarden, en voor het monitoren van veranderingen van landschappelijke waarden. Zij leveren input voor het derde instrument, KELK. KELK is ontwikkeld om de gevolgen van geplande of voorziene ruimtegebruiksveranderingen voor het landschap in beeld te brengen. Trefwoorden: landschap, landschapskwaliteit, monitoring, ruimtelijke planvorming, plantoetsing, ruimtelijke modellen, beslissingsondersteunende systemen, Geografische Informatiesystemen, schaal, recreatie, recreatieve capaciteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.