Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343303
Title Implementatie van EU-natuurbeleid en fondsen in Nederland; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Bouwma, I.M.; Chardon, J.P.; Meeuwsen, H.A.M.; Janssen, J.A.M.; Schaminée, J.H.J.; Kistenkas, F.H.; Gaaff, A.; Hinsberg, A. van; Beugelink, G.P.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 4) - 82
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - richtlijnen (directives) - beleid - evaluatie - plattelandsontwikkeling - fondsgelden - nederland - nature conservation - directives - policy - evaluation - rural development - funding - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Het Milieu en Natuurplanbureau publiceert ieder jaar een Natuurbalans. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de huidige implementatie van de Vogel en Habitatrichtlijn in Nederland. In de analyse is gekeken naar de stand van zaken van aanwijzing en aanmelding van de gebieden, de wettelijke omzetting van de gebiedsbescherming (artikel 6), omliggend grondgebruik en de grondwaterkwaliteit van de gebieden. Ook is een inschatting gemaakt van de benodigde beheersinspanningen voor instandhouding van de Natura 2000 soorten en habitats en de huidig afgesloten beheerspaketten in de Natura 2000 gebieden. Ook is bekeken welke EU-fondsen een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van de Nederlandse natuur. Hierbij zijn zowel de gelden die via het Plattelandsontwikkelingsprogramma ingezet worden als ook de financiering via het LIFE instrument beschouwd. Trefwoorden: Vogel en Habitats Directive, beleidsevaluatie, Natura 2000-gebieden, EU-fondsen, Plattelandsontwikkelingsprogramma, LIFE
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.