Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343304
Title Actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Bosch, F.J.P. van den
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 3) - 60
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - overheidsbeleid - nederland - besluitvorming - nature conservation - government policy - netherlands - decision making
Categories Nature Conservation Policy
Abstract De centrale vraag luidt: welke strategische ruimte is er om het natuurbeleid te versterken en welke allianties van actoren zijn hiervoor geschikt? Een begin van een antwoord wordt gegeven op basis van het destilleren van algemene trends en patronen uit case-studies plus aanvullend onderzoek. Secundaire analyse is verricht op achtergronddocumenten bij de Natuurbalans 2004, aanvullende literatuur en documenten. De uitkomst van het onderzoek is een eerste verkenning van de beleidsruimte of strategische ruimte van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Er worden twee “aanknopingspunten voor beleid” gesignaleerd. Het eerste gericht op de ruimte die ontstaat bij het (her)formuleren van doel- en taakstellingen wanneer rekening wordt gehouden met regionaal verschillende factoren die de bestuurlijk-maatschappelijke haalbaarheid per regio bepalen. Het tweede gericht op de ruimte voor coalitie- of alliantievorming die ontstaat wanneer de natuur- en landschapsdoelen in het bredere kader van de kwaliteit van de leefomgeving worden geplaatst. Trefwoorden: actoren, beleidsruimte, coalitievorming, unicentrisch perspectief, pluricentrisch perspectief
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.