Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343619
Title Recreatie en Natura 2000 op de Veluwe; voorstel voor een strategisch kader "Groei & krimp" in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn
Author(s) Janssen, J.A.M.; Bijlsma, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1184) - 43
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurreservaten - bedrijfsvoering - vogels - habitats - recreatie - zonering - nederland - overheidsbeleid - veluwe - gelderland - nature reserves - management - birds - recreation - zoning - netherlands - government policy
Categories Leisure and Recreation / Nature Management (General)
Abstract In dit rapport is onderzocht of het Groei & Krimp-beleid ten aanzien van recreatiebedrijven op de Veluwe in overeenstemming is met de vereisten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Hiertoe zijn de (concept)instandhoudingsdoelen voor de Veluwe omgezet in een strategisch kader met uitgangspunten waaraan het Groei & Krimp-beleid dient te voldoen. Geconcludeerd wordt dat het Groei & Krimp-beleid gunstig uit kan pakken voor de Natura 2000-waarden, mits bij de uitvoering aan de uitgangspunten van het strategisch kader wordt voldaan, en de Krimp in voldoende mate winst oplevert voor de Natura 2000-waarden. Bij de afweging van Groei ten opzichte van Krimp dient niet alleen de verstoring door de oppervlakte van een recreatiebedrijf te worden mee-genomen, maar ook de verstorende invloed naar de omgeving (externe werking)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.