Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343652
Title Quick Scan beleidswijzigingen EHS; een indicatie van de effecten op soorten en ecosystemen van enkele wijzigingen in het rijksbeleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur
Author(s) Oostenbrugge, R. van; Janssen, J.A.M.; Reijnen, R.; Vos, C.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 657) - 45
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) overheidsbeleid - milieubeleid - habitats - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - bedreigde soorten - vogels - nederland - natuur - agrarisch natuurbeheer - netwerken - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - government policy - environmental policy - nature conservation - directives - endangered species - birds - netherlands - nature - agri-environment schemes - networks - ecological network - habitat fragmentation
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Op verzoek van de Raad voor het Landelijk Gebied zijn consequenties in beeld gebracht van beleidswijzigingen ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur. Gekeken is naar het effect van vertraging van de EHS-realisatie die onder meer het gevolg is van verlaging van het aankoopbudget. Een tweede onderdeel van het kabinetsbeleid waar naar gekeken is, is de vermindering van het budget voor aankoop van gronden ten behoeve van terreinbeherende organisaties, waarbij als alternatief onder meer agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. Voor een aantal soortgroepen is in beeld gebracht welke soorten risico lopen als gevolg van de beleidswijzigingen. De analyse is gericht op soorten die op Rode Lijsten vermeld staan als (sterk) bedreigd en/of bescherming genieten via de Europese Habitat- of Vogelrichtlijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.