Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345040
Title Groene aders en groente: positieve en negatieve effecten van landschappelijke elementen op de groenteteelt
Author(s) Wingerden, W.K.R.E. van; Moraal, L.G.; Booij, C.J.H.; Elderson, J.
Source Ekoland 24 (2004)5. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 9 en 11.
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) landschapselementen - groenteteelt - plagenbestrijding - tuinbouw - wilde planten - insectenplagen - insectenbestrijding - nuttige organismen - beplantingen - waardplanten van plantenplagen - waardplanten - agrarisch natuurbeheer - vollegrondsteelt - houtwallen - landscape elements - vegetable growing - natural enemies - horticulture - nature conservation - wild plants - insect pests - insect control - beneficial organisms - plantations - host plants - agri-environment schemes - outdoor cropping - hedgerows
Categories Landscape Architecture (General) / Landscape Ecology / Vegetables / Insect-Plant Relations
Abstract Welke bijdrage leveren landschapselementen als akkerranden, houtwallen, bosjes en ruigtes aan de verspreiding en bestrijding van ziekten en plagen in de vollegrondsgroenteteelt. Wilde planten, struiken en bomen kunnen mogelijke alternatieve waardplanten zijn voor plagen op groentegewassen; voor tien belangrijke groentegewassen zijn deze risico's onderzocht. Opgaande elementen als houtwallen en bomenrijen kunnen zowel gunstig zijn voor plaaginsecten als voor hun natuurlijke vijanden. Gunstige natuur schept voorwaarden voor overleving van natuurlijke vijanden en niet voor plaagsoorten; bij inrichting en beheer dient daarmee rekening te worden gehouden. De voorlopige conclusie is dat groene dooradering een relatief kleine bron kan zijn voor een beperkt aantal plagen in groenteteelten. Daartegenover staat een bronfunctie voor vele soorten natuurlijke vijanden. Meer info: Alterra-rapport 825
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.