Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345119
Title Ruimte voor elkaar : een essay over decentralisatie in het natuurbeleid
Author(s) Selnes, T.; Kuindersma, W.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9086150586 - 41
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - overheidsbeleid - milieubeleid - landschapsbescherming - platteland - besluitvorming - beschermde soorten - decentralisatie - nederland - natuur - nature conservation - government policy - environmental policy - landscape conservation - rural areas - decision making - protected species - decentralization - netherlands - nature
Categories Nature Conservation Policy / Public Administration (General)
Abstract Dit project betreft een analyse van recente ontwikkelingen rond de decentralisatie in het nationale natuurbeleid. Decentralisatie zien we hier als overdracht van taken. Maar het is een veelzijdig vraagstuk. Nederland als een 'gedecentraliseerde eenheidsstaat' heeft altijd te maken met uitvoering in medebewind. We behandelen hier vier beleidsdossiers: 1) de Natuurbeschermingswet, 2) de Impuls voor het Soortenbeleid, 3) het Investeringsbudget Landelijk Gebied, 4) de Nota Ruimte. Een belangrijke bevinding is dat een meer nadrukkelijke koppeling nodig is tussen het decentrale karakter van besluiten en de condities voor het werken in de praktijk binnen de netwerken. This project concerns an analysis of recent developments regarding decentralisation in national nature policy. We see decentralisation here as a transfer of tasks. But it is a multifaceted issue. As a 'decentralised single state', the Netherlands is traditionally characteris by co-government. We look at four policy dossiers here: 1) the Nature Conservancy Act, 2) the Impulse for Species Policy, 3) the Investment Budget for Rural Areas, 4) the Spatial Policy Document. An important finding is that a more definite link is required between the decentralised character of decision-making and the conditions for working in practice within the networks.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.