Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345447
Title Scenariostudie KRW - grondwater
Author(s) Bolt, F.J.E. van der; Leenders, D.; Boels, D.; Boesten, J.J.T.I.; Bonten, L.T.C.; Merkelbach, R.C.M.; Römkens, P.F.A.M.; Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1210) - 53
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) grondwater - waterverontreiniging - fosfaten - nitraten - voedingsstoffen - uitspoelen - groundwater - water pollution - leaching - phosphates - nitrates - nutrients
Categories Water Management (General)
Abstract In deze studie is verkend wat de consequenties van de KRW zijn in situaties waarin diffuse bronnen in het landelijk gebied de grondwaterkwaliteit bedreigen. De nutriënten stikstof, fosfaat en kalium en zware metalen (koper, zink, cadmium en lood) zijn de voornaamste aan diffuse bronnen gerelateerde probleemstoffen voor de kwaliteit van het grondwater. Het onderscheiden van kleine grondwaterlichamen zorgt voor meer differentiatie. Wanneer voor de grondwaterlichamen normen voor grond- en oppervlaktewater in het bovenste grondwater worden getoetst blijken de in deze studie gebruikte doelen voor het oppervlaktewater tot de grootste opgave te leiden. Kennisvragen voor realisatie van de KRW–doelstellingen in grondwaterlichamen bestaan ten aanzien van de data, processen en integrale instrumenten. Beantwoorden van deze kennisvragen draagt bij aan formuleren van de doelen, het bepalen van de opgave, het selecteren van maatregelen, het bepalen van effecten van maatregelen en het toetsen van stroomgebiedbeheersplannen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.