Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345585
Title Ecologische hoofdstructuur en het milieu : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Hinsberg, A. van; Noordijk, H.; Esbroek, M.L.P. van; Hoek, D.C.J. van der; Wiertz, J.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 7) - 28
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) milieubeleid - natuurbescherming - emissie - verzuring - natuurreservaten - nederland - ammoniak - natuur - environmental policy - nature conservation - emission - acidification - nature reserves - netherlands - ammonia - nature
Categories Nature Management (General)
Abstract De afname van de Nederlandse natuurkwaliteit komt vooral door verdroging (20%), verzuring (25%) en vermesting (15%). Verzuring en vermesting worden teruggedrongen door de emissies van potentieel verzurende en vermestende stoffen (NHy, NOx en SOx) in internationaal verband (UNECE en EU) te verlagen. Door de daling van de zure- (50%) en stikstofdepositie (25%) in de periode 1981-2001 is nu 10-20% van de natuur beschermd tegen verzuring en 15-25% tegen vermesting. Naar verwachting wordt de kans om doelsoorten in heide, grasland of bos aan te treffen 160, 70 resp. 80% groter in 2010 ten opzichte van 1995. Aanvullend op de emissiesreducties zijn er effectgerichte maatregelen (OBN) en wordt zonering rond natuurgebieden overwogen. Het zoneringsbeleid richt zich nu vooral op het terugdringen van ammoniakemissies rond grotere natuurgebieden, waar de werkelijke natuurwinst echter te verwachten is bij kleine kwetsbare natuurgebieden met een hoge lokale ammoniakbelasting. Trefwoorden: Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zonering, ammoniak, verzuring
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.