Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345668
Title Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW en VHR; een verkenning van de kennislacunes
Author(s) Elbersen, J.W.H.; Stuyt, L.C.P.M.; Kwakernaak, C.; Vogelzang, T.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1326) - 41
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Alterra - Centre for Water and Climate
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) waterbeleid - milieubeleid - natuurbescherming - vogels - habitats - overheidsbeleid - nederland - eu regelingen - water policy - environmental policy - nature conservation - birds - government policy - netherlands - eu regulations
Categories Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract De invulling en implementatie van de richtlijnen en nationale beleidsdoelstellingen gericht op waterbeheer (Kaderrichtlijn Water, WB21) vindt vooralsnog grotendeels gescheiden plaats van de opstelling en uitvoering van richtlijnen en beleid op het gebied van natuurbeheer (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn). Dit kan leiden tot onderlinge conflicten in de uitvoering van maatregelen en de realisatie van doelen. In opdracht van het ministerie van LNV heeft Wageningen UR een beknopte analyse gemaakt van de kennislacunes rond de afstemming van waterbeheer en natuurbeheer. Er werden 31 lacunes benoemd, onderverdeeld in negen thema's, waaronder methodische afstemming, soortenkennis, monitoring, flexibiliteit van de implementatie en bestuurlijke / juridische aspecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.