Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346715
Title Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren; eindrapportage 2003-2006
Author(s) Lamers, L.; Geurts, J.; Bontes, B.; Sarneel, J.; Pijnappel, H.; Boonstra, H.; Schouwenaars, J.M.; Klinge, M.; Verhoeven, J.; Ibelings, B.; Donk, E. van; Verberk, W.; Kuijper, B.; Esselink, H.; Roelofs, J.
Source Ede : LNV-DK (Rapport DK nr. 2007/057-O) - 286
Department(s) Soil Physics, Ecohydrology and Groundwater Management
WIMEK
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) veenmoerassen - laagveengebieden - ecosystemen - ecologisch herstel - biodiversiteit - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - plassen - nederland - aquatische ecosystemen - biologisch waterbeheer - natura 2000 - bogs - fens - ecosystems - ecological restoration - biodiversity - hydrology - water quality - water management - ponds - netherlands - aquatic ecosystems - biological water management
Categories Aquatic Ecology
Abstract Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. Vervolgens worden in Hoofdstuk 4 de belangrijkste bevindingen van het correlatieve onderzoek naar de samenhang tusen biodiversiteit en milieukwaliteit gepresenteerd, met in Hoofdstuk 5 de rol van hydrologie in het laagveenlandschap. In de daaropvolgende hoofdstukken 6 tot en met 10 staan de onderzoeksvragen, methoden, resultaten en conclusies van de verschillende deelonderzoeken weergegeven met betrekking tot visstandsbeheer (Hoofdstuk 6), water- en veenkwaliteit (Hoofdstuk 7), verlanding en veenvorming (Hoofdstuk 8), voedselwebrelaties (Hoofdstuk 9) en fauna (Hoofdstuk 10). Ten slotte worden in Hoofdstuk 11 de belangrijkste conclusies van het onderzoek in de eerste fase samengebracht en bediscussieerd, in relatie tot de directe betekenis voor het laagveenbeheer. Dit zal uitgewerkt worden aan de hand van de nieuw gegenereerde kennis en bestaande literatuur over de betreffende milieuproblemen (‘ver’-thema’s), en de voor- en nadelen van beschikbare OBN-maatregelen. Als afsluiting wordt aan de hand van de resultaten in fase 1 aangegeven welke onderzoeksvragen geprioriteerd zijn voor de tweede fase
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.