Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346860
Title Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op flora en bodemfauna; een literatuurstudie
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Olsthoorn, A.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.4) - 27
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bossen - bodemflora - bodemfauna - kunstmeststoffen - bekalking - humus - mycorrhizae - forests - soil flora - soil fauna - fertilizers - liming - mycorrhizas
Categories Soil Biology / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het ka-der van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). In dit rapport worden de effecten van bekalking en mineralengiften besproken op bodem, flora en bodemfauna aan de hand van literatuurgegevens. Hierbij is gekeken naar bodemontwikkeling, humuspro-fiel, kruidlaag, mossen, mycoflora, mycorrhiza, bodemfauna. Ondanks dat veel onder-zoek gedaan is, is het nog altijd moeilijk om, zeker voor de lange termijn, voor een concrete opstand een betrouwbare prognose te geven van het effect dat een bekalking en/of een nutriëntengift zal hebben op de flora en de bodemfauna. Dit heeft te maken met de grote complexiteit van het bodemkundige systeem. Aanvullend Nederlands ex-perimenteel onderzoek zou beter inzicht kunnen geven in de lange termijn effecten. Dit zou goed kunnen in oude bemestings- en bekalkingsproefvelden. Daarnaast wordt een extensieve vorm van monitoring aanbevolen na uitvoering van maatregelen in OBN-kader.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.