Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346863
Title De invloed van structuurdunning en noodverjonging op de effectieve depositie in bossen; een literatuurstudie
Author(s) Tolkamp, G.W.; Olsthoorn, A.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.7) - 19
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bomen - bossen - dunnen - verjonging - depositie - trees - forests - thinning - regeneration - deposition
Categories Forestry Practices and Machinery
Abstract Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten de maatregelen Aanpassen van de bosvegetatie als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Structuurdunning (groepenkap) en noodverjonging (omvorming) hebben via beïnvloeding van de ruwheid van de kroonlaag van het bos in principe een effect op de depositie van verzurende en vermestende stoffen in het bos. De maatregelen worden kort omschreven. Doel van dit deelrapport is om de effecten van de beide maatregelen op de depositie in te schatten via literatuurstudie. Het niveau van depositie is hoger in bosranden en mede afhankelijk van de lengte en type begroeiing van het gebied vóór het bos. Door filtering in de bosrand slaat er verderop minder depositie neer. Er zijn vele literatuurbronnen die deze effecten beschrijven en kwantificeren voor specifieke situaties. Een algemeen beeld voor de netto effecten op de depositie is daarvan moeilijk af te leiden door de vele tijdgebonden en kleinschalige effecten. Voor de depositie hebben de beide maatregelen dus waarschijnlijk geen netto effect. Bovendien is het effect van structuurdunning en noodverjonging op de ruwheid van het kronendak in principe tijdelijk vanwege het opgroeien van de verjonging die het gat opvult. De beide maatregelen zullen vooral ingezet moeten worden om de stabiliteit en diversiteit van het bos te verhogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.