Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346865
Title Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen; eindrapport
Author(s) Olsthoorn, A.F.M.; Wolf, R.J.A.M.
Source Ede : LNV-DK (Rapport DK nr. 2006/051-O) - 56
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bossen - recreatie - biodiversiteit - bosbeleid - vegetatie - bekalking - evaluatie - nederland - maatregelen - natura 2000 - forests - recreation - biodiversity - forest policy - vegetation - liming - evaluation - netherlands - measures
Categories Forest Ecology / Nature Management (General)
Abstract Aanvullend op brongerichte maatregelen wordt in het kader van Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) onderzoek gedaan en maatregelen getroffen om de effecten van vermesting, verzuring en verdroging terug te dringen en de voor Nederland karakteristieke (natuur)waarden van o.a. multifunctionele bossen te herstellen en te behouden. In OBN-verband zijn daarom enkele effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen met rijkssubsidie uitgevoerd en in 2004 en 2005 onderzocht op daadwerkelijke effecten ervan voor herstel en behoud van het bos. Deze evaluatie beslaat twee typen maatregelen. a. Bekalking en het toevoegen van nutriënten. Doel: herstel van de mineralenbalans en zuurgraad in het bos. b. Aanpassen van de bosvegetatie. Doel: behoud en ontwikkeling van vitale bomen, een gewenste boomsoortensamenstelling en het bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos. De resultaten en conclusies uit de acht deelrapporten van bovenstaande onderzoeken zijn in dit eindrapport samengevat en geïntegreerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.