Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346941
Title Scholekster populatie studies; bijdrage aan de zoektocht naar de oorzaken van de sterke achteruitgang van de scholekster in het Waddengebied
Author(s) Oosterbeek, K.H.; Pol, M. van de; Jong, M.L. de; Smit, C.J.; Ens, B.J.
Source Wageningen : Alterra (SOVON-onderzoeksrapport 2006/05) - 61
Department(s) Landscape Centre
IMARES
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - populatiedynamica - populatie-ecologie - modellen - mortaliteit - nederland - nederlandse waddeneilanden - waddenzee - friesland - noord-holland - birds - population dynamics - population ecology - models - mortality - netherlands - dutch wadden islands - wadden sea
Categories Aves / Population Ecology
Abstract Sinds 1990 is het aantal Scholeksters dat in Nederland broedt met 50% afgenomen. Een vergelijkbare afname van meer dan 40% heeft zich voorgedaan in het Waddengebied. Dit rapport beschrijft de resultaten van intensief bestudeerde en eveneens sterk afgenomen broedpopulaties van de Scholekster Haematopus ostralegus op Schiermonnikoog en Texel. Vanaf 1984 zijn in beide populaties elk jaar zoveel mogelijk dieren individueel gemerkt en zijn van alle dieren de overleving en het broedsucces bepaald. Met behulp van de gegevens over mortaliteit en reproductie is een simpel populatie model gebouwd. Het model is gebruikt om na te gaan welke parameter het meeste effect heeft op de groeisnelheid van de populatie en welke parameterverandering verantwoordelijk is voor de achteruitgang van de populatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.