Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348729
Title Actualisatie van fosfaatgehalten en fosfaatafvoer van landbouwgewassen; een verkenning op basis van onderzoeksgegevens
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Middelkoop, J.C. van; Dekker, P.H.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1348) - 91
Department(s) Soil Science Centre
LR - Environment
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) akkerbouw - graslanden - kunstmeststoffen - fosfaten - toedieningshoeveelheden - mineralenboekhouding - arable farming - grasslands - fertilizers - phosphates - application rates - nutrient accounting system
Categories Soil Chemistry
Abstract Vanaf 2006 wordt een stelsel van gebruiksnormen van kracht. Op grasland mag dan 110 kg P2O5 ha-1 worden gebruikt en op bouwland 95 kg P2O5 ha-1. De gebruiksnormen worden gefaseerd aangescherpt tot evenwichtsbemesting in 2015. De bemesting is dan afgestemd op de fosfaatafvoer met (oogst)producten. Het beleidsvoornemen is om met generieke afvoernormen in te voeren. Dit kan een systematisch verschil geven met fosfaatafvoer gegevens gebaseerd op veldsituaties Gegevens van veldproeven zijn verzameld en onderzocht werd of daardoor systematische fouten worden geïntroduceerd. Vastgesteld werd dat het fosforgehalte in landbouwgewassen de laatste decennia wat daalde. Daar staat tegenover dat de drogestofopbrengsten toenamen hetgeen resulteerde in een netto toename van de fosfaatafvoer. Er zijn systematische afwijkingen van de voorgenomen gebruiksnorm bij evenwichtsbemesting. Indien echter rekening gehouden wordt met de gewasrotatie op bouwland en met het stikstofbemestingsniveau op grasland, dan zijn de verschillen beperkt. De fosfaatafvoer van gras bij een voldoende of ruim voldoende fosfaattoetand en een bij het bemestingsadvies passende stikstofbemesting is 98 kg P2O5 ha-1; gewassen op bouwland voeren gemiddeld 50 kg P2O5 ha-1 af. De fosfaatafvoer op gras is hoger dan tot nu toe werd aangenomen; de fosfaatafvoer op bouwland is gemiddeld lager
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.