Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348737
Title Gelijktijdige implementatie van de kaderrichtlijn Water en Natura 2000; deel 1: analyse van de potenties van KRW-maatregelen vann Natura 2000-doelen
Author(s) Paulissen, M.P.C.P.; Ottburg, F.G.W.A.; Wolfert, H.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1351.1) - 25
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - bedreigde soorten - richtlijnen (directives) - waterkwaliteit - waterbeheer - habitats - eu regelingen - kaderrichtlijn water - nature conservation - endangered species - directives - water quality - water management - eu regulations - water framework directive
Categories Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract Onderzoek naar de vraag of de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 elkaar versterken of juist tegenwerken. Voor de zoete wateren (rivieren, beken en meren) is een kwalitatieve analyse gemaakt van het te verwachten effect van individuele KRW-maatregelen op 12 representatieve Natura 2000-soorten en 4 -habitattypen. Het resultaat wordt gegeven in de digitale Kennistabel Natura 2000-KRW. Veel mogelijke KRW-maatregelen zijn ook gunstig voor Natura 2000 doelen, maar dat geldt niet voor alle maatregelen. Afstemming bij de implementatie van de twee Europese richtlijnen kan voor ecologische waarden positieve resultaten opleveren en negatieve effecten voorkómen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.