Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348924
Title Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering
Author(s) Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M.; Everdingen, W.H. van
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Bedrijven-Informatienet; Statistische informatie; Periodieke rapportages ) - ISBN 9086150918 - 70
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - melk - europese unie - nederland - ondernemerschap - overheidsbeleid - innovaties - cap - quotas - production controls - market regulations - farm income - dairy farming - milk - european union - netherlands - entrepreneurship - government policy - innovations
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport analyseert de gevolgen van de afschaffing van het melkquoteringsysteem in de EU. Volgens de huidige zuivelmarktordening is 2014/2015 de voorlopige einddatum van de melkquotering. Melkveebedrijven die willen groeien, hebben voordeel bij een directe en vervroegde afschaffing van de melkquotering, maar vooral kleinere bedrijven zullen gedwongen zijn te stoppen. Een directe, vervroegde afschaffing van het melkquotering leidt tot negatieve schokeffecten voor de sector. Daarom wordt aanbevolen om de afschaffing tijdig aan te kondigen en om maatregelen te treffen om schokeffecten te voorkomen. Hiertoe worden diverse instrumenten gesuggegeerd, zoals (een combinate van)geleidelijke(r) prijsaanpassing, quotumuitbreiding, internationale quotahandel, en flankerend plattelandsbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.