Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349041
Title Kwantificering van beschikbare biomassa voor bio-energie uit Staatsbosbeheerterreinen
Author(s) Tolkamp, G.W.; Berg, C.A. van den; Nabuurs, G.J.M.M.; Olsthoorn, A.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1380) - 46
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biomassa - energievoorraden - biomassa productie - nationale bossen - kwantitatieve analyse - schattingen - nederland - biomass - energy resources - biomass production - national forests - quantitative analysis - estimates - netherlands
Categories Energy / Forest Products
Abstract Deze eerste schatting van de jaarlijkse potentiële en fysiek oogstbare hoeveelheid biomassa die door Staatsbosbeheer geleverd kan worden aan bio-energie centrales in Nederland bedraagt jaarlijks bijna 1 miljoen ton droge stof. Van dit aanzienlijke potentieel bedraagt zestig procent de bijgroei van bossen en de overige veertig procent is de fysiek oogstbare bijgroei in heide, gras en rietlanden. Bij bossen wordt rekening gehouden met reguliere houtoogst, die niet beschikbaar zal komen voor bio-energiecentrales. Bij handhaving van de huidige houtafzetkanalen zou SBB in het totaal bijna 750.000 ton droge stof biomassa (afkomstig van bossen, heide, gras en rietlanden) beschikbaar kunnen stellen. Dit zou ruwweg overeen komen met een vermeden emissie fossiele brandstof van 1.6 miljoen ton CO2. Het rapport draagt bij vooral in de discussie bij tot een verdieping van de problematiek rondom biomassa productie voor bio-energie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.