Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349217
Title Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; deel 4: scenario's per milieuthema; aanvullende ruimtelijke analyses voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten op basis van te nemen maatregelen in de reconstructiegebieden Achterhoek en Liemers, Veluwe, en Gelderse Vallei/Utrecht-Oost
Author(s) Gies, T.J.A.; Coenen, P.; Bleeker, A.; Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 535.4) - 84
Department(s) Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) milieutoets - verontreiniging - waterverontreiniging - voedingsstoffen - uitspoelen - stankemissie - ammoniak - milieubeleid - nederland - zandgronden - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - gelderse vallei - veluwe - environmental assessment - pollution - water pollution - nutrients - leaching - odour emission - ammonia - environmental policy - sandy soils - netherlands - reconstruction
Categories Environmental Pollution / Environmental Policy
Abstract Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema¿s in dit gebied: - nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, - agrarische geurhinder - ammoniakemissie en ¿depositie De resultaten hiervan staan verwoord in Alterra-rapport 535.1 t/m 535.3 voor respectievelijk reconstructiegebied Achterhoek en Liemers, reconstructiegebied Veluwe en reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost. In dit rapport worden voor de drie reconstructiegebieden de resultaten van aanvullende scenarioberekeningen weergegeven. De scenario¿s laten voor de 3 milieuthema¿s afzonderlijk zien wat de effecten zijn van te nemen maatregelen in het kader van het reconstructieproces.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.