Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349219
Title Kwetsbare gebieden en beïnvloedingszones rond natuurkernen: werkwijze en bestanden; achtergronddocument bij de atlas "Kwetsbare gebieden en beïnvloedingszones rond natuurkernen"
Author(s) Bosch, G.F. van den; Gies, T.J.A.; Kros, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 642.1) - 32
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2002
Keyword(s) landbouw - natuurbescherming - milieubescherming - landschapsbescherming - agriculture - nature conservation - environmental protection - landscape conservation
Categories Farm Management / Nature Management (General) / Environmental Management (General)
Abstract In het landelijk gebied staat de milieukwaliteit onder druk. De milieubelasting op veel natuurgebieden overschrijdt de kritische waarden. En de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voldoet op vele plaatsen niet aan de doelstellingen. LNV heeft Alterra gevraagd om een ruimtelijk beeld van zogenaamde kwetsbare gebieden, waar extensivering van de melkveehouderij kan bijdragen aan het halen van milieudoelstellingen. De kwetsbare gebieden in deze vraagstelling zijn gebieden waar stapeling van milieuproblemen voorkomt, maar ook bijvoorbeeld gebieden met hoge landschappelijke kwaliteit. Bij directie Natuur (ook LNV) bestaat behoefte aan een ruimtelijk beeld van de natuurkernen in de ecologische hoofdstructuur en de beïnvloedingszones rondom deze natuurkernen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.