Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349472
Title Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan
Author(s) Hoogland, T.; Brus, D.J.; Heuvelink, G.B.M.; Knotters, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1032) - 88
Department(s) Soil Science Centre
Land Dynamics
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) bodemwater - grondwaterspiegel - monitoring - bemonsteren - tijdreeksen - ondergrondse drainage - soil water - water table - subsurface drainage - sampling - time series
Categories Soil Physics
Abstract De afgelopen jaren ontwikkelde Alterra een methode voor kartering van grondwaterstandskarakteristieken (de Gd-karteringsmethode). Deze methode, die met behulp van tijdreeksanalyse, lineaire regressie en geostatistische interpolatie ruimtelijke beelden van grondwaterstandskarakteristieken produceert, is de ontwikkelfase inmiddels ontstegen en al een aantal keren in de praktijk toegepast. Op onderdelen is aanpassing, verfijning, correctie en verbetering van de methode mogelijk. Daarom is in dit project de Gd-methodiek grondig onder de loep genomen en is een uitgebreide lijst gemaakt van mogelijke verbeterpunten. Op basis hiervan zijn belangrijke en kansrijke verbeterpunten onderzocht in drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek, naar tijdreeksmodellering van grondwaterstandsreeksen voor de predictie van klimaatsrepresentatieve GxG (GHG, GVG en GLG), gaf geen aanleiding de Gd-methode aan te passen. Op het gebied van zowel stambuisregressie voor de omzetting van gemeten grondwaterstanden naar klimaatsrepresentatieve GxG als van vlakdekkende predictie van klimaatsrepresentatieve GxG zijn echter wel mogelijke verbeteringen gevonden. De voorstellen betreffen vooral kleine veranderingen die relatief eenvoudig te implementeren zijn en die de uitgangspunten en globale werkwijze van de Gd-methode intact laten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.