Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349485
Title Vergelijking van SMART2SUMO en STONE in relatie tot de modellering van de effecten van landgebruiksverandering op de nutriëntenbeschikbaarheid
Author(s) Kros, J.; Groenendijk, P.; Mol-Dijkstra, J.P.; Oosterom, H.P.; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 13) - 48
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landgebruik - bouwland - conversie - bodemvruchtbaarheid - bodemverontreiniging - nitraten - fosfaten - modellen - nederland - natuur - land use - arable land - conversion - soil fertility - soil pollution - nitrates - phosphates - models - netherlands - nature
Categories Soil Fertility / Soil Chemistry
Abstract Bij de omvorming van landbouw naar natuur is het de vraag welke natuur op de vaak lang bewerkte en overbemeste grond zich zal gaan ontwikkelen en welke beheersmaatregelen de overheid kan treffen om deze natuur een kans te geven. Bij de daarop gerichte scenario-studies wordt voor de voorspelling van de milieukwaliteit gebruik gemaakt van de modellen STONE en SMART2SUMO. STONE is ontwikkeld om op landelijke schaal de uit- en afspoeling van stikstof (N) en fosfor (P) vanuit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te voorspellen, terwijl SMART2SUMO is ontwikkeld om de terrestrische milieukwaliteit (nutriëntenconcentraties en pH in de wortellaag) te voorspellen in bestaande natuur. Om de prestaties van STONE en SMART2SUMO voor de N- en P-modellering voor biodiversiteitsscenario’s te vergelijken, de consistentie te verhogen en waar mogelijk al te verbeteren, zijn beide modellen met elkaar vergleken. Trefwoorden: Landgebruikverandering, modellering, stikstof, fosfaat, natuurontwikkeling
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.