Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349664
Title Richtingen voor richtlijnen; interacties tussen Nederland en de Europese Commissie in de implementatie van Europese milieurichtlijnen
Author(s) Neven, M.G.G.; Turnhout, E.; Bogaardt, M.J.; Kistenkas, F.H.; Zouwen, M.W. van der
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 25) - 114
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Forest and Nature Conservation Policy
MGS
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) milieubeleid - habitats - luchtkwaliteit - richtlijnen (directives) - regelingen - eu regelingen - nederland - interacties - environmental policy - air quality - directives - regulations - eu regulations - netherlands - interactions
Categories Nature Management (General) / Environmental Management (General)
Abstract Lidstaten hebben tot op zekere hoogte de ruimte om natuur- en milieurichtlijnen, lidstaatspecifiek te implementeren. Er is dus sprake van zogenaamde beleidsruimte. In onderhavige exploratieve studie is gekeken naar de wijze waarop de inhoudelijke, procedurele en procesmatige beleidsruimte is benut bij de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (KRL) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op basis van een vergelijkende analyse tussen richtlijnen en reflecties op theorie en empirie over interacties, benuttingstrategieën en uitkomsten is een aantal aanwijzingen voor de Nederlandse overheid op een rij gezet om toekomstige botsingen met de Europese Commissie te kunnen voorkomen. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen voor onderzoek geformuleerd. Trefwoorden: implementatieprocessen, Europees milieubeleid, omgevingsrecht, beleidsruimte, interacties en beïnvloedingsstrategieën, derogatie, handelingsperspectieven, Europese Commissie, Nitraatrichtlijn, Vogel-en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn water, Kaderrichtlijn luchtkwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.