Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349771
Title Verschraalbeheer goed voor boer en natuur
Author(s) Hopster, G.K.; Voort, M.P.J. van der
Source Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)19. - ISSN 0169-0116 - p. 10 - 11.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) akkerbouw - bouwland - natuurbescherming - vegetatiebeheer - grasmaaisel - maaien - verwerking - afvalverwijdering - afvalverwerking - afvalhergebruik - agrarische bedrijfsvoering - kosten - agrarisch natuurbeheer - arable farming - arable land - nature conservation - vegetation management - grass clippings - mowing - processing - waste disposal - waste treatment - waste utilization - farm management - costs - agri-environment schemes
Categories Farm Management / Nature Management (General)
Abstract Verschraalbeheer van akkerranden is goed voor de natuur omdat de biodiversiteit toeneemt en goed voor de boer omdat probleemonkruiden langzamerhand verdwijnen. Akkerranden maaien levert op zich nauwelijks problemen op, maar veel onduidelijkheid bestaat over de wijze van afvoeren van het maaisel. Een en ander hangt vooral af van de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de kosten. Een overzicht van de kosten van een aantal verwerkingsmethoden en de daarvoor noodzakelijke bewerkingen en machines, in eigen beheer of in loonwerk (maaisel opzij harken en na oogst in perceel ploegen; maaien, hakselen en maaisel over perceel blazen; maaisel op eigen compost/mesthoop brengen of aan eigen vee voeren; maaisel in balen persen als veevoer; maaisel afvoeren naar composteerbedrijf)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.