Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 351163
Title Mogelijkheden voor verhoging van de stikstofefficiëntie : deskstudie in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma's systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III)
Author(s) Kroonen-Backbier, B.; Molema, G.J.; Achten, V.T.J.M.; Grashoff, C.
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 47
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) stikstofmeststoffen - efficiëntie - verliezen - teelt in rijen - aardappelen - allium porrum - tulipa - teeltsystemen - bemesting - vollegrondsteelt - nitrogen fertilizers - efficiency - losses - alley cropping - potatoes - cropping systems - fertilizer application - outdoor cropping
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het doel van deze deskstudie is in kaart brengen van de mogelijkheden van geleide bemestingsstrategieën. Deze strategieën moeten leiden tot minimale emissies van nutriënten. De strategieën dienen vervolgens te worden uitgewerkt voor de diverse systemen die in Nutriënten Waterproof worden aangelegd. Verder is het doel van deze deskstudie te bekijken hoe de ruimtelijke variabiliteit van de diverse percelen in kaart gebracht kan worden en hoe met deze variabiliteit omgegaan dient te worden in de bemestingsstrategieën. Deze deskstudie richt zich op stikstof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.