Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353702
Title Een verkennend onderzoek aan de hand van 92 SBB-referentiepunten : selectie van ecologisch relevante bodemeigenschappen
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Brouwer, E.; Lucassen, E.C.H.E.T.; Smolders, A.J.P.; Waal, R.W. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1445) - 119
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bodemeigenschappen - bodemchemie - bodemwater - synecologie - vegetatietypen - botanische samenstelling - ecologie - ecohydrologie - soil properties - soil chemistry - soil water - synecology - vegetation types - botanical composition - ecology - ecohydrology
Categories Plant Ecology / Soil Chemistry
Abstract Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te achterhalen welke kenmerken van de bodem en het bodemvocht het meest ‘verklarend’ zijn voor de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen van een set van 92 referentiepunten, beschreven in diverse typen grondwaterafhankelijke, korte vegetaties in Nederland. In het algemeen komen vooral factoren die betrekking hebben op zoutgehalte, zuurgraad en trofiegraad als belangrijk naar voren. Binnen verschillende ecologisch samenhangende groepen vegetatietypen blijken echter steeds andere factoren belangrijk zijn. Een universele benadering voor de bepaling van abiotische randvoorwaarden voor alle vegetatie-eenheden is dus niet te geven. Voorts blijkt dat de meerwaarde van de chemisch analyses ten opzichte alleen de veldkenmerken groot is, de meerwaarde van aanvullende bodemvochtanalyses in het najaar is echter gering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.