Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353995
Title Kernbestanden LNV; overzicht ruimtelijke gegevensbestanden geodentificeerd voor het LNV netwerk
Author(s) Willemen, J.P.M.; Schmidt, A.M.; Onderstal, J.
Source Wageningen : Alterra (CGI-rapport 02-022) - 90
Department(s) Centre Geo-information
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) ruimtelijke ordening - kaarten - geografie - gegevens verzamelen - inventarisaties - databanken - nederland - physical planning - maps - geography - data collection - inventories - databases - netherlands
Categories Geography (General)
Abstract Voor het Ministerie van LNV is geonventariseerd welke ruimtelijke gegevensbestanden van belang zijn voor de uitvoering van de primaire bedrijfsprocessen van het ministerie, te weten beleid, uitvoering, onderwijs en onderzoek. Daarbij zijn drie categorieën onderscheiden: basisbestanden met administratieve gebiedsindelingen, topografie, aardobservatie, hoogte en infrastructuur; gegevensbestanden die gerelateerd zijn aan specifieke beleidthema's en -sectoren; en gegevensbestanden die gerelateerd zijn aan specifieke onderzoeksthema's. Binnen het natuurwetenschappelijk onderzoek betreft dit de volgende thema's: geomorfologie, bodem, hydrologie, ecologie (flora en fauna), grondgebruik en landbouw (bedrijfsgegevens). Ook statistische gegevens afkomstig vanhet Centraal Bureau voor de Statistiek zijn opgenomen in deze categorie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.