Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354005
Title Definitiestudie Kaderrichtlijn Water (KRW); III. het invullen van referentietoestanden
Author(s) Nijboer, R.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 754) - 83
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) oppervlaktewater - waterkwaliteit - normen - waterbeleid - waterbeheer - watersystemen - eu regelingen - richtlijnen (directives) - nederland - kaderrichtlijn water - biologische monitoring - surface water - water quality - standards - water policy - water management - water systems - eu regulations - directives - netherlands - water framework directive - biomonitoring
Categories Water Quality
Abstract Met het in werking treden van de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het Europese waterbeleid een nieuwe impuls gekregen. De Kaderrichtlijn Water stelt alle lidstaten voor de opgave om hun doelstellingen en beoordeling van wateren op een vergelijkbare wijze te stroomlijnen. Dit betekende voor Nederland dat er onderzoek gedaan moest worden naar een in de KRW-typologie passende typering van de Nederlandse zoete en zoute oppervlaktewateren, de bijbehorende ecologische kwaliteitsdoelen (referentietoestanden) en de beoordeling van de oppervlaktewateren aan de hand van een maatlat die meet ten opzichte van die referentietoestand. Voorliggend rapport is het derde van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van de referentietoestanden voor oppervlaktewateren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.