Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354006
Title Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten
Author(s) Nijboer, R.C.; Hoorn, M.W. van den; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 755) - 112
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) waterlopen - zoetwaterecologie - sloten - waterorganismen - waterplanten - referentienormen - geschiedenis - waterkwaliteit - hydrobiologie - nederland - macrofauna - streams - freshwater ecology - ditches - aquatic organisms - aquatic plants - reference standards - history - water quality - hydrobiology - netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract Met de inwerkingtreding van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren beoordeeld worden ten opzichte van de nagenoeg natuurlijke referentietoestand. In Nederland is dit een probleem, omdat de meeste wateren in meer of mindere mate door menselijk handelen beonvloed zijn. Een mogelijkheid voor het verkrijgen van informatie over de natuurlijke referentietoestand van wateren is het raadplegen van historische informatie uit een periode waarin de wateren nog in een meer natuurlijke staat verkeerden. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van een intensieve zoektocht in archieven naar historische informatie over de levensgemeenschappen in sloten en beken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.