Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354029
Title Natuur en waterberging; indicaties van overlappend ruimtegebruik
Author(s) Massop, H.T.L.; Jansen, P.C.; Kwakernaak, C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 766) - 46
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) inundatie - waterbeheer - wateropslag - vegetatie - bodemwatergehalte - plant-water relaties - waterbescherming - nederland - natuur - ecohydrologie - flooding - water management - water storage - soil water content - plant water relations - vegetation - water conservation - netherlands - nature - ecohydrology
Categories Water Management (General) / Land Use Planning
Abstract De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onderzocht of het huidige watersysteem op orde is om ook in de 21e eeuw aan de maatschappelijke vraag te voldoen. Een van de gesignaleerde problemen die om een oplossing vragen, is de wateroverlast die door het extremer worden van het klimaat zal toenemen. Bergen en vasthouden hebben tot doel de belasting van het watersysteem te beperken en te vertragen. Natuurgebieden kunnen hier als bergingsgebied een bijdrage aan leveren. Op verzoek van het Ministerie van LNV is een inschatting gemaakt van het areaal dat daarvoor daadwerkelijk geschikt is. Door kaarten van natuurgebieden volgens de natuurdoel(type)kaart van EC-LNV te combineren met potentiële waterbergingsgebieden ontleend aan de IPO-waterbergingskansenkaart zijn natuurgebieden geselecteerd die qua ligging geschikt zijn voor waterberging. Voor deze gebieden is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming. De kaarten en degegevens over tolerantie zijn vervolgens gecombineerd. Dit levert indicaties op voor het aantal hectares met mogelijkheden voor de combinatie van natuur en waterberging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.